درباره ما


مجله علمی مجتمع آموزش فنون اهواز(JSATTC)  بر اساس مجوز روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به شماره نامه 96/170/236160  مورخ96/7/2 شروع به کار نمود. این مجله به صورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. اعضای هیات علمی و متخصصان کلیه زمینه های مرتبط با صنعت نفت می توانند مقالات پژوهشی و یادداشت های فنی خود را برای بررسی به این مجله ارسال نمایند.