اصول اخلاقی


به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت آن در شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه  نگارندگان متعهد می گردیم تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از مقاله، کتاب، پایان نامه و غیره) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام. همچنین  اصول حقیقت جوئی، رعایت کامل حقوق پژوهشگران، رعایت کامل حقوق مادی و معنوی ، در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش، رعایت انصاف و امانت ، تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن در صورت نداشتن منع قانونی و دوری از هرگونه رفتار غیر حرفه ای  را در فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم.